Peranan Panitia

 1. Mendapatkan sukatan pelajaran yang terbaru atau kemaskini untuk kegunaan ahli panitia.
 2. Menyediakan rancangan pengajaran yang diselaraskan antara guru dalam sesuatu tingkatan yang berkaitan.
 3. Menetapkan TOV (take off value) bagi setiap pelajar.
 4. Memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahan-bahan tambahan yang sesuai dengan keperluan para pelajar dan kegunaan guru-guru untuk dibekalkan di Pusat Sumber sekolah.
 5. Memilih dan mencadangkan pada pentadbiran sekolah buku teks untuk digunakan oleh pelajar-pelajar berdasarkan kesesuaian buku itu dari segi kehendak sukatan pelajaran.
 6. Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan peperiksaan berasaskan sekolah yang disediakan bagi tiap-tiap tingkatan dan menubuhkan bank soalan.
 7. Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan pelajar dan mengambil langkah untuk mengatasi kelemahan pengajaran dan pembelajaran.
 8. Mengadakan perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli pantia (secara formal atau tidak formal).
 9. Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala sekurang-kurangnya empat kali setahun.
 10. Bekerjasama dan bertukar-tukar pengalaman serta kepakaran dengan panitia sekolah berhampiran.
 11. Menyelenggarakan fail panitia, minit mesyuarat, surat-menyuratdan rekod-rekod berkenaan.
 12. Menyampaikan laporan prestasi  dan analisis pencapaian mata pelajaran kepada Pengetua.
 13. Melantik seorang guru dalam panitia sebagai penyelaras dalam tingkatan.
 14. Menyediakan senarai nama guru yang menyediakan kertas soalan peperiksaan dan memeriksa skrip pelajar bagi setiap peperiksaan yang diadakan.
 15. Menjaga keselamatan dan kebersihan bilik-bilik khas (jika ada) dan alat-alat bagi mata pelajaran yang ada dan menyediakan peraturan penggunaannya.
 16. Menyediakan Perancangan Strategik Akademik 3-5 tahun.
 17. Mematuhi Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 Panitia Mata Pelajaran.